Nitch Product 

การค้นหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มและลูกค้าในอุดมคติของคุณสำหรับ SMMA เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการสร้างเอเจนซีที่ประสบความสำเร็จและให้ผลกำไร ช่องคือกลุ่มเฉพาะของตลาดที่คุณมุ่งเน้นและให้บริการด้วยบริการการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของคุณ ลูกค้าในอุดมคติของคุณคือผู้ที่มีความต้องการสูง มีงบประมาณ และเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับบริการของคุณ และเป็นผู้ที่คุณสามารถส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ให้ได้ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถทำได้เพื่อค้นหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มและลูกค้าในอุดมคติสำหรับ SMMA:


- ระบุความสนใจและความหลงใหลของคุณ ขั้นตอนแรกคือการเลือกช่องที่คุณสนใจหรือหลงใหล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและสนใจงานของคุณอยู่เสมอ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ชมได้ดีขึ้น คุณสามารถระดมความคิดหารายการเฉพาะตามงานอดิเรก ทักษะ ประสบการณ์ หรือเป้าหมายของคุณ

- วิจัยความต้องการของตลาดสำหรับช่องของคุณ ขั้นตอนที่สองคือการตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดเฉพาะของคุณโดยการวิจัยความต้องการของตลาด คุณสามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อค้นหาเฉพาะกลุ่มของคุณ เช่น Google Trends, Facebook Audience Network, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, รายงานอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์คู่แข่ง และคำติชมของลูกค้า คุณต้องการค้นหาช่องที่มีผู้ชมจำนวนมากและเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมในระดับสูง และปัญหาหรือความต้องการที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยบริการของคุณ

- พิจารณาการแข่งขัน ขั้นตอนที่สามคือการประเมินระดับและคุณภาพของการแข่งขันในช่องของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น SimilarWeb, SEMrush หรือ BuzzSumo เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ คำสำคัญ และเนื้อหาของคู่แข่งของคุณได้ คุณต้องการหาช่องที่มีการแข่งขันในระดับต่ำถึงปานกลาง หรือที่ที่คุณสามารถนำเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใครหรือสร้างความแตกต่างที่ทำให้คุณแตกต่างจากที่อื่น

- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนที่สี่คือการกำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณภายในช่องของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Facebook Audience Insights, LinkedIn Sales Navigator หรือ Hunter.io เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกลุ่มเฉพาะของคุณ คุณต้องการหาลูกค้าที่มีงบประมาณสูง มีความต้องการบริการของคุณเป็นประจำ สถานะทางโซเชียลมีเดียที่อ่อนแอ และมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุผลได้

- พิจารณาศักยภาพในการทำกำไร ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินศักยภาพในการทำกำไรของช่องและลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Ubersuggest, Google Keyword Planner หรือ Facebook Ads Manager เพื่อประเมินต้นทุนต่อคลิก (CPC) และต้นทุนต่อโอกาสในการขาย (CPL) สำหรับคำหลักและผู้ชมเฉพาะกลุ่มของคุณ คุณต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มและลูกค้าที่มีมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) สูง ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าต่ำ (CAC) และผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ที่สูง

(1) การเลือก SMMA Niche ที่สมบูรณ์แบบ - pipiads.com https://www.pipiads.com/blog/how-to-pick-the-right-smma-niche-for-you

(2) Niches การตลาดโซเชียลมีเดียที่ให้ผลกำไรสูง (ฉบับปี 2023) - SPP.co. https://spp.co/blog/social-media-marketing-niches

(3) วิธีเลือก SMMA Niche ของคุณ - ขยายหน่วยงานของคุณ https://www.growyouragency.com/resource/best-smma-niche

(4) สุดยอด SMMA Niches ในปี 2023 TOP High Ticket SMMA Niches | ปานกลาง. https://smmaprofit.medium.com/the-best-smma-niches-in-2021-9b652d337795

Finding your niche and ideal clients for SMMA is a crucial step for building a successful and profitable agency. A niche is a specific segment of the market that you focus on and serve with your social media marketing services. Your ideal clients are the ones who have a high demand, budget, and willingness to pay for your services, and who you can deliver value and results to. Here are some steps you can take to find your niche and ideal clients for SMMA:


- Identify your interests and passions. The first step is to choose a niche that you are interested in or passionate about. This will help you stay motivated and interested in your work, as well as relate better to your clients and their audience. You can brainstorm a list of niches based on your hobbies, skills, experiences, or goals.

- Research market demand for your niche. The second step is to validate your niche idea by researching the market demand for it. You can use various tools and methods to research your niche, such as Google Trends, Facebook Audience Network, social media platforms, industry reports, competitor analysis, and customer feedback. You want to find a niche that has a large and growing audience, a high level of engagement, and a clear problem or need that you can solve with your services.

- Consider competition. The third step is to assess the level and quality of competition in your niche. You can use tools like SimilarWeb, SEMrush, or BuzzSumo to analyze the websites, keywords, and content of your competitors. You want to find a niche that has low to moderate competition, or where you can offer a unique value proposition or differentiation that sets you apart from the rest.

- Identify your target audience. The fourth step is to define your ideal client profile within your niche. You can use tools like Facebook Audience Insights, LinkedIn Sales Navigator, or Hunter.io to find and collect information about potential clients in your niche. You want to find clients who have a high budget, a recurring need for your services, a weak social media presence, and a clear goal or outcome that you can help them achieve.

- Consider profit potential. The final step is to evaluate the profit potential of your niche and clients. You can use tools like Ubersuggest, Google Keyword Planner, or Facebook Ads Manager to estimate the cost per click (CPC) and cost per lead (CPL) for your niche keywords and audiences. You want to find a niche and clients that have a high customer lifetime value (CLV), a low customer acquisition cost (CAC), and a high return on ad spend (ROAS).

(1) Choosing the Perfect SMMA Niche - pipiads.com. https://www.pipiads.com/blog/how-to-pick-the-right-smma-niche-for-you

(2) Highly Profitable Social Media Marketing Niches (2023 Edition) - SPP.co. https://spp.co/blog/social-media-marketing-niches

(3) How to Choose Your SMMA Niche - Grow Your Agency. https://www.growyouragency.com/resource/best-smma-niche

(4) Best SMMA Niches in 2023. TOP High Ticket SMMA Niches | Medium. https://smmaprofit.medium.com/the-best-smma-niches-in-2021-9b652d337795

มีช่อง SMMA ที่ให้ผลกำไรมากมายที่คุณสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ ทักษะ และเป้าหมายของคุณ กลุ่มเฉพาะกลุ่ม SMMA ที่ทำกำไรได้คือกลุ่มที่มีความต้องการสูง งบประมาณ และความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับบริการการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เช่นเดียวกับการแข่งขันที่ต่ำและมีปัญหาหรือความต้องการที่ชัดเจนที่คุณสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างของช่อง SMMA ที่ทำกำไร ได้แก่:


- เทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและให้ผลตอบแทนสูงซึ่งครอบคลุมกลุ่มย่อยต่างๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ความปลอดภัยออนไลน์ การยืนยันตัวตนออนไลน์ และอื่นๆ บริษัทด้านเทคโนโลยีมีงบประมาณสูงและมีความต้องการบริการการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียซ้ำๆ เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความไว้วางใจ และอำนาจในตลาดของตน เทคโนโลยียังเป็นช่องทางเฉพาะที่ต้องการความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึก ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบเหนือหน่วยงานอื่นๆ

- สุขภาพและความกินดีอยู่ดี. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทำกำไรได้ตลอดกาล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มย่อยต่างๆ เช่น โยคะ โภชนาการ อาหารเสริม สุขภาพจิต ยา และอื่นๆ บริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีความต้องการสูงและมีปัญหาหรือความต้องการที่ชัดเจนสำหรับบริการการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการตามเป้าหมายด้านสุขภาพของตน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียังเป็นช่องทางที่สามารถดึงดูดความหลงใหลและความสนใจของคุณ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ชมของพวกเขา

- แฟชั่น. แฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและให้ผลกำไรซึ่งครอบคลุมกลุ่มย่อยต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และอื่นๆ บริษัทแฟชั่นมีความเต็มใจสูงที่จะจ่ายและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนสำหรับบริการการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องแสดงผลิตภัณฑ์ของตน สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ และเพิ่มยอดขาย แฟชั่นยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับเนื้อหาและแคมเปญของคุณ


(1) Niches SMMA ที่ทำกำไรได้สูงสุด 3 อันดับแรก - PiPiADS https://www.pipiads.com/blog/les-3-niches-les-plus-profitables-en-smma/

(2) Niches การตลาดโซเชียลมีเดียที่ให้ผลกำไรสูง (ฉบับปี 2023) - SPP.co. https://spp.co/blog/social-media-marketing-niches/

(3) ซอก SMMA ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างรายได้อย่างจริงจัง - Megan Grant https://megangrant.net/blog/best-smma-niches

(4) สุดยอด SMMA Niches ในปี 2023 TOP High Ticket SMMA Niches - Medium https://smmaprofit.medium.com/the-best-smma-niches-in-2021-9b652d337795

There are many profitable SMMA niches that you can choose from, depending on your interests, skills, and goals. A profitable SMMA niche is one that has a high demand, budget, and willingness to pay for social media marketing services, as well as a low competition and a clear problem or need that you can solve. Some examples of profitable SMMA niches are:

- Tech. Tech is a fast-growing and lucrative industry that covers various sub-niches, such as cryptocurrency, online security, online authentication, and more. Tech companies have a high budget and a recurring need for social media marketing services, as they need to build awareness, trust, and authority in their market. Tech is also a specialized niche that requires in-depth knowledge and expertise, which can give you an edge over other agencies.

- Health and wellness. Health and wellness is another evergreen and profitable industry that covers various sub-niches, such as yoga, nutrition, supplements, mental health, medicine, and more. Health and wellness companies have a high demand and a clear problem or need for social media marketing services, as they need to educate, inspire, and motivate their audience to take action on their health goals. Health and wellness is also a niche that can appeal to your passion and interests, as well as relate to your clients and their audience.

- Fashion. Fashion is a popular and profitable industry that covers various sub-niches, such as clothing, accessories, designers, manufacturers, distributors, and more. Fashion companies have a high willingness to pay and a clear outcome for social media marketing services, as they need to showcase their products, create brand awareness, and drive sales. Fashion is also a niche that can allow you to be creative and innovative with your content and campaigns.


(1) Top 3 Profitable SMMA Niches - PiPiADS. https://www.pipiads.com/blog/les-3-niches-les-plus-profitables-en-smma/

(2) Highly Profitable Social Media Marketing Niches (2023 Edition) - SPP.co. https://spp.co/blog/social-media-marketing-niches/ .

(3) The Best SMMA Niches to Make Serious Money - Megan Grant. https://megangrant.net/blog/best-smma-niches

(4) Best SMMA Niches in 2023. TOP High Ticket SMMA Niches - Medium. https://smmaprofit.medium.com/the-best-smma-niches-in-2021-9b652d337795

การทดสอบแนวคิดเฉพาะกลุ่มของคุณก่อนที่จะยอมรับเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการตรวจสอบสมมติฐานของคุณและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและเงินกับกลุ่มเฉพาะที่ไม่ทำกำไรหรือยั่งยืน คุณสามารถทดสอบแนวคิดเฉพาะของคุณได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


- สร้างแลนดิ้งเพจ หน้า Landing Page เป็นหน้าเว็บที่เรียบง่ายที่แสดงบริการ SMMA และคุณค่าที่นำเสนอสำหรับช่องของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Leadpages, Unbounce หรือ Wix เพื่อสร้างแลนดิ้งเพจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด หน้า Landing Page ของคุณควรมีบรรทัดแรกที่น่าดึงดูด คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการและผลประโยชน์ของคุณ หลักฐานทางสังคมหรือข้อความรับรอง และคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่เชิญชวนให้ผู้เข้าชมลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรีหรือการทดลองใช้

- เพิ่มการเข้าชมไปยังหน้า Landing Page ของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มการเข้าชมไปยังหน้า Landing Page ของคุณโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น โฆษณาที่เสียค่าใช้จ่าย โพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิก การตลาดผ่านอีเมล หรือการอ้างอิง คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google หรือโฆษณา LinkedIn เพื่อสร้างและเรียกใช้โฆษณาที่ตรงเป้าหมายสำหรับผู้ชมเฉพาะกลุ่มของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเช่น Buffer, Hootsuite หรือใหม่กว่าเพื่อสร้างและตั้งเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิกสำหรับแพลตฟอร์มเฉพาะของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเช่น Mailchimp, ConvertKit หรือ AWeber เพื่อสร้างและส่งแคมเปญอีเมลไปยังผู้ติดต่อหรือลีดที่มีอยู่ของคุณ

- วัดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณ ขั้นตอนสุดท้ายคือการวัดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณโดยใช้เมตริกต่างๆ เช่น การแสดงผล การคลิก การแปลง ต้นทุนต่อโอกาสในการขาย (CPL) ต้นทุนต่อการได้รับ (CPA) และผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics, Facebook Pixel หรือ Hotjar เพื่อติดตามและวัดประสิทธิภาพหน้า Landing Page ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Zapier, HubSpot หรือ Salesforce เพื่อทำให้ระบบอัตโนมัติและจัดการโอกาสในการขายและการติดตามผลของคุณ

- ทำซ้ำและปรับปรุง จากผลลัพธ์ของคุณ คุณสามารถทำซ้ำและปรับปรุงแนวคิดเฉพาะของคุณโดยทำการเปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page โฆษณา หรือเนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถทดสอบรูปแบบต่างๆ ขององค์ประกอบของคุณโดยใช้เครื่องมืออย่าง Optimizely, VWO หรือ Google Optimize คุณยังสามารถทดสอบช่องหรือช่องย่อยต่างๆ ได้ด้วยการสร้างหน้า Landing Page และโฆษณาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละช่อง


(1) ค้นหา Niches ที่ทำกำไรได้สำหรับธุรกิจ SMMA ของคุณในปี 2023 - Stab Media https://www.stabmedia.com/post/discovering-profitable-niches-for-your-smma-business-in-2023 เข้าถึงเมื่อ 27/6/2023

(2) วิธีเลือก SMMA Niche ของคุณ - ขยายหน่วยงานของคุณ https://www.growyouragency.com/resource/best-smma-niche/ เข้าถึงเมื่อ 27/6/2023

(3) Niches การตลาดโซเชียลมีเดียที่ให้ผลกำไรสูง (ฉบับปี 2023) - SPP.co. https://spp.co/blog/social-media-marketing-niches/ เข้าถึงเมื่อ 27/6/2023

(4) ซอก SMMA ที่ดีที่สุดของปี 2022 (และวิธีการเลือก) - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gq0wph-QFWY เข้าถึง 27/6/2023

Testing your niche idea before committing to it is a smart way to validate your assumptions and avoid wasting time and money on a niche that is not profitable or sustainable. You can test your niche idea by following these steps:


- Create a landing page. A landing page is a simple web page that showcases your SMMA services and value proposition for your niche. You can use tools like Leadpages, Unbounce, or Wix to create a landing page without coding. Your landing page should include a catchy headline, a clear description of your services and benefits, some social proof or testimonials, and a call to action (CTA) that invites visitors to sign up for a free consultation or a trial.

- Drive traffic to your landing page. The next step is to drive traffic to your landing page using various methods, such as paid ads, organic social media posts, email marketing, or referrals. You can use tools like Facebook Ads, Google Ads, or LinkedIn Ads to create and run targeted ads for your niche audience. You can also use tools like Buffer, Hootsuite, or Later to create and schedule organic social media posts for your niche platforms. You can also use tools like Mailchimp, ConvertKit, or AWeber to create and send email campaigns to your existing contacts or leads.

- Measure and analyze your results. The final step is to measure and analyze your results using various metrics, such as impressions, clicks, conversions, cost per lead (CPL), cost per acquisition (CPA), and return on ad spend (ROAS). You can use tools like Google Analytics, Facebook Pixel, or Hotjar to track and measure your landing page performance. You can also use tools like Zapier, HubSpot, or Salesforce to automate and manage your leads and follow-ups.

- Iterate and improve. Based on your results, you can iterate and improve your niche idea by making changes to your landing page, ads, or content. You can also test different variations of your elements using tools like Optimizely, VWO, or Google Optimize. You can also test different niches or sub-niches by creating different landing pages and ads for each one.


(1) Discovering Profitable Niches for Your SMMA Business in 2023 - Stab Media. https://www.stabmedia.com/post/discovering-profitable-niches-for-your-smma-business-in-2023 

(2) How to Choose Your SMMA Niche - Grow Your Agency. https://www.growyouragency.com/resource/best-smma-niche/ 

(3) Highly Profitable Social Media Marketing Niches (2023 Edition) - SPP.co. https://spp.co/blog/social-media-marketing-niches/ 

(4) 2022's BEST SMMA Niches (And How to Pick) - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gq0wph-QFWY