ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นงานที่มีอันตรายสูง จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น

 - ระลึกเสมอว่าความปลอดภัยต้องมาก่อน

 - ช้า รอบครอบ และระมัดระวัง

 - ตัดไฟฟ้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้าก่อนทำงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า

 - ห้ามนำบรรไดอลูมิเนียมมาใช้ในงานไฟฟ้า ให้ใช้บรรไดไม้ หรือมีไฟเบอร์กาดหุ้มแทน

 - น้ำเป็นตัวนำที่ดี ห้ามทำงานกับอุปกรณ์ที่เปียกน้ำ ถ้าต้องทำงานกับอุปกรณ์ที่เปียกน้ำ ต้องใส่ถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาว

 - อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ห้ามนำมาใช้ในงานเด็ดขาด

 - เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง

คำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ดังนี้:

 - ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้ดีก่อนใช้งาน เช่น ไขควง คีม มีดคัตเตอร์ เป็นต้น

 - ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า และไม่ใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะหรือสารนำไฟฟ้า

 - ใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น ถุงมือยาง รองเท้ายาง หมวกกันกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

 - ไม่ทำงานใกล้ๆ หรือบนสถานที่ที่มีการไหลของของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน เป็นต้น

 - เมื่อต้องการตัดไฟฟ้าให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ให้ใช้สวิทช์ตัดตอน (Emergency Stop Switch) และใส่ป้ายบอกเตือนว่า "กำลังซ่อม"

 - เมื่อต้องการตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้ายังมีกระแสไหลอยู่หรือไม่ ให้ใช้ไขควงวัดไฟ (Tester) และไม่ใช้การสัมผัสด้วยมือ

 - เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ให้ใช้หม้อแปลง (Transformer) และไม่ใช้การเปลี่ยนข้อมูลของฟิวส์ (Fuse) 

 - เมื่อต้องการเดินสายไฟฟ้าใหม่ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย


หมายเหตุ:

ความรู้ทางกฏหมายที่ควรมี

-กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

-ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

-การอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง