ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่น 39

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 39

สอบแบบ Online ในวันที่  28 กรกฏาคม 2565   เวลา 09.00 น. 

Bangkok

เลขที่ ชื่อ นามสกุล

B01 กมลมาศ วิวัฒนาเจริญกุล

B02 กรชนก จิตระยนต์

B03 กฤษณภูมิ ทินนาม

B04 กานต์กนิษฐ์ กุลทองศิวัฒน์

B05 จิณห์จุฑา แตงสวน

B06 เจษฎา ขำขจร

B07 ชรินธรณ์ สิงห์ชัย

B08 ชลธิรา อวยบางมด

B09 ณัชนนท์ สติภา

B10 ณัฎฐวัฒน์ เจษฎารมย์

B11 ณัฐวุฒิ สื่อเศรษฐสิทธิ์

B12 เทพทัต ดำขำ

B13 ธนภัทร ยงรัมย์

B14 ธนาดล กมลเชื้อ

B15 ธีรธเนศ อยู่ปุย

B16 นัทธพงศ์ เชิดวัฒนกิจ

B17 บารมี จันทะคาม

B18 บุญทิรา กันภัย

B19 บุรัสกร เสียงใหญ่

B20 ประกาศิต บึงสว่าง

B21 ปุณมนัส จุมวงษ์

B22 พรรค์กวี โชควรุณรักษา

B23 พรสรวง บุญช่วย

B24 พัชราภรณ์ นุกูล

B25 พัชราภรณ์ สนธิ

B26 พันธกานต์ สุดใจ

B27 พัสวี จงเขตการณ์

B28 เพ็ญนภา จิตเที่ยง

B29 ภควัต เนื่องเยาว์

B30 ภากมล ฐานธรรม

B31 เมทินี มานะพรชัย

B32 ราเมศวร์ องอาจ

B33 วรพล ขวัญแคว้น

B34 ศรศิลป์ สุขมะณี

B35 ศรัณย์ พัฒนาภิเศรษฐ์กุล

B36 ศศิกาญ ศรบรรจง

B37 ศิรภัสสร กุลรัตน์

B38 ศุภชัย สุรรณสิงห์

B39 สิรภัทร เหลืองประมวล

B40 สุพพัตรา โชคเหรียญสุขชัย

B41 อภิญญา สุธีระ

B42 อารีย์ คำงาม

B43 เอมวิภรณ์ สหัสสุขมั่นคงRayong

เลขที่ ชื่อ นามสกุล

R01 กฤตยชญ์ ห่างภัย

R02 กัญญาภรณ์ ประไพภักดิ์

R03 กานต์กวิน ยุทธปรีชานันท์

R04 เกศราพร อ่อนแสง

R05 จักรกริช จันทรคณา

R06 จักรินทร์ ยืนหยัดชัย

R07 จันทรัตน์ สงค์พรหมราช

R08 จีรวรรณ ฉิมพลีศิริ

R09 เจษฎา สีคัดทนา

R10 ณัฐวุฒิ แซ่ฟุ้ง

R11 ตุลาการ อินทุวรรณรัตน์

R12 ทยากร ธรรมรัตน์

R13 ธนัช แทนทด

R14 นันทกร แสงเทียน

R15 นิรติกร เขียวเจริญ

R16 ปฏิญญา พวงยิ้มน้อย

R17 ปาณรวัฐ ชาลี

R18 ปาริชาติ เขียวหวาน

R19 พรนภา สืบเสนาะ

R20 พรมพราย จันทร์ดี

R21 พิฆเนศ คณาวิวัฒน์

R22 พิสิษฐ์ สลักคำ

R23 พีรณัฐ มุกดาสนิท

R24 พีรพัฒน์ สุริยะพรม

R25 ภัทราภรณ์ จันทร์รัตนา

R26 รัตนกร ทรงฉาย

R27 วชิรวิทย์ จุโฬทก

R28 วิทวัส ยงยิ่งยืน

R29 วีรภัทร จันทร์เรือง

R30 วุฒิชัย โหนแหย็ม

R31 ศจิษฐา ธัญสิทธิ์

R32 สิทธา พงศ์สุข

R33 สิทธิศักดิ์ นววิทยาการ

R34 สิปปภาส เกียรติประเสริฐ

R35 อิสริยา สุวรรณกูล

R36 ณัฐสิทธิ์ โฆษิตเจริญกุล

R37 อนุชา แสนเจริญ

R38 พรภวิทย์ ศรีพงษ์