ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่น 38

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 38

สอบแบบ Online ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2565   เวลา 09.00 น. 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล

01 จักรพันธุ์ เจริญมา

02 จิตตินันท์ ศรีพราว

03 ฉัตริน นินทะ

04 ชลธิชา ศรีลาธรรม

05 ณัฎฐกิตติ์   ไกรพันธ์

06 ณัฎธชัย นิลจำรัส

07 ณิชาพัชร์ เรืองนิล

08 ธนกร จารุฤทัยกานต์

09 ธนากร ไพบูลย์พานิช

10 ธีรวัฒน์ เกตุชีพ

11 ธีระพงษ์ พรเจริญ

12 นวพล จินดา

13 นวพล ชมมณฑา

14 บูรพา มหาชัย

15 บูรพา บุญญสิทธิ์

16 ปัญญาพล ดีแสวง

17 ปาริชาติ พึ่งอู่

18 พิสิทธิ์ เลิศจรรยาพันธ์

19 พีรกานต์ มากมา

20 ภานุเดช ทรัพย๋พล

21 ภูมิจิตร เที่ยงตรง

22 ภูมิภัทร กลับนวล

23 มนัสชัย ทรัพย์สิน

24 มันทนา ด่านแก้ว

25 ลัดดาวัลย์ พวงภู่

26 วุฒิภัทร ไตรยางค์

27 เอกปวีณ์ เกตุโสภิต

28 ชรินกร คล้ายสุต