ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่น 37

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 37

สอบแบบ Online ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00 น. 

เลขที่ ชื่อ               นามสกุล

E01 กิตปกรณ์ บญตรี

E02 จรูญโรจน์ เข็มพงษ์

E03 จิดาภา สาวะ

E04 ณัฐพงศ์ วิลัยเกษ

E05 ธนพร สอาดรัมย์

E06 ธนพัฒน์ ศรีีสุธรรม

E07 ธนาชัย สระประทุม

E08 ปราณี สุุขสวัสดิ์

E09 ภัทรลาภา ชะเอมเทศ

E10 ยศวรรธน์ เกตุบัว

E11 นิยดา โกโสภา

E12 วรากร มณีเลิศ

E13 ศิรภัค เหมือนสีเลา

E14 สุชาวลี ศรีวันนา

E15 อนุวัฒน์ บุตรดี

E16 อภิญญา น้อยวงษ์

E17 อรรถสิทธิ์ สุดชะดา

E18 พิยะดา ขันสุวรรณา

E19 ภูนนท์ เนยสงศักดิ์