ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่น 36

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 36

สอบแบบ Online ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00 น. 

เลขที่        ชื่อ                นามสกุล

B01 กรรณิการณ์ ทวีรัตน์

B02 กัญญารัตน์ จันทร์ประดิษฐ์

B03 กัญญาวีร์ คำสัมฤทธิ์

B04 กันยรัตน์ ศรีจรัส

B05 จันทรัสม์ อนุจันทร์

B06 จิราพร ไชยนวล

B07 ชนาธิป สุขประเสริฐ

B08 ณัฐชา รอบคอบ

B09 ณัฐธยาน์ สงทิพย์

B10 ณัฐพล ศรีสว่าง

B11 ณัฐวุฒิ หมาดหวา

B12 ธนภัทร ยืนมั่น

B13 ธีรภัทร หลำย๊ะ

B14 น้ำทิพย์ เศรษฐมาน

B15 นูรูคอซีอะห์ สะมะแอ

B16 ประพฤทธ์ วาหะรักษ์

B17 ประมาณ ชูจันทร์

B18 ปัญญดา เกื้อสกุล

B19 พลังรัฐ อนุจันทร์

B20 พันกร พืชพันธุ์

B21 พิมพ์ชนก พุ่มนุ่ม

B22 ฟริตตี นุ้ยสมาด

B23 ฟาร์ดี้ พิศแลงาม

B24 ภัทรมาส คงเส้ง

B25 ภูบดินทร์ จันทะคร

B26 มนู หออัษฎาวุธ

B27 มุมีนีน ดำท่าคลอง

B28 รวีวรรณ ระฆังทอง

B29 รุ่งทิวา รัตนามาศ

B30 ลัดดาวัลย์   กาญจนเพ็ญ

B31 รติมา ผ่องฉาย

B32 วันสิริ หนูปุ้ย

B33 วาทิณี มากจันทร์

B34 วิรวัฒน์ พลประสิทธิ์

B35 ศรัณย์พร เมฆฉาย

B36 ศิริลักษณ์ ชูทิพย์

B37 ศิวกร สนิทนิตย์

B38 สิทธาเทพ อนุมัติ

B39 สุคนธ์ทิพย์ พังเเพร่

B40 สุริยา ตะลาศิริ

B41 โสมสิริน สมแสง

B42 อภิญญา สินธุรัตน์

B43 อริสรา ตั่นเล่ง

B44 อริสา มีมงคล

B45 อันวา มณี

ปิดแบบฟอร์มรับสมัคร