ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่น 35

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 35

สอบแบบ Online ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00 น. 

เลขที่ ชื่อ               นามสกุล

A01 กันติชา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ

A02 ขวัญจิรา ธนาวุฒิ

A03 จตุโชค ชูมา

A04 จันทกานต์ พัตรสิงห์

A05 จันทรมาส ขรัวทองเขียว

A06 จารุวรรณ จัตุรัสตระกูล

A07 โซเฟีย ฮะมะ

A08 ธนเดช ม่วงวงษ์

A09 นภเกตน์ คำแก้ว

A10 นราทิพย์ ขุมชุม

A11 นัฐพงศ์ สมบูรณ์

A12 นิภาพร เพชรเเก้ว

A13 พจนา หอมหวล

A14 ภักดีชนก สมบูรณ์ราช

A15 รัตนาวลี บุญส่ง

A16 วนัชพร แก้ววิลา

A17 วิศรุต เมืองฟ้า

A18 วิศิษฐ์ มูลเดช

A19 ศิโรรัตน์ รัตนวิเชียร

A20 ศุภรัตน์ พยายาน

A21 สนธิรัตน์ พัฒนกิจ

A22 สาวดี แก้วดำ

A23 สิริพร ภารา

A24 อภิชัย จันทร์อุดม

A25 อมรรัตน์ ภูมิเมือง

A26 อมราพร ดอกไม้หอม

A27 รุจิสา หอมกอ

A28 กัญญาณัฐ เมฆาภาค