ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 รุ่นที่ 3

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ  คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4    รุ่นที่ 3

สอบแบบ Online ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00 น.