นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 รุ่น3

 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

             ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน (การเทียบโอนประสบการณ์ทำงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน Resk)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 รุ่นที่ 3

เริ่มประเมินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.นางสาวจินตหลา ลาสอาด

2.นายจิรวัฒน์ สุภาบุตร

3.นางสาวฉัตราสิณี พรหิรัณย์

4.นายชาตรี ยู่กี่

5.นางณัชกานต์ รอตสการ

6.นางสาวนิตยา ตกกลาง

7.นายนิทัศน์ จําแนกยุทธ์

8.นางโนรีย์ ทรัพย์โสภณ

9.นายพฤทธิ์ เขื่อนแก้ว

10.นายภัทราวุธ วิริยสกุลวัฒนา

11.นายวสุภัทร กุลเมือง

12.นางสาววัลลีย์ สราญชื่น

13นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

14.นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์เขียว

15.นางสาวอัจฉรา ไทยบุญชุบ

16.นางสาวอามรรัตน์ สุดวิสัย

17.นางอุษณีย์ ชงสุวรรณ