นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 รุ่น2

 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

             ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน (การเทียบโอนประสบการณ์ทำงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน Resk)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 รุ่นที่ 2

เริ่มประเมินวันที่ 30 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.นายประสิทธิ์ ชาญประไพร

2.นายวรเวก เชื้อทอง

3.นางสาวโสรยา อันธิแสน

4..นางอรรชลี ชาญประไพร

5.นางอันธิกา สงค์ประเทศ

6.ว่าที่ ร.ต.อาคม ใจแก้ว

7.นางสาวเอื้อมเดือน ผสมทรัพย์