นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 รุ่น1

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมิน (การเทียบโอนประสบการณ์ทำงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน Resk)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 รุ่นที่ 2

เริ่มประเมินวันที่ 10 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.นายกฤตพล ถิรธนากุลธน

2.นายกฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

3.นายคุณภาพ ลีรัตนาวลี

4.นายจักรกฤษณ์ พานิชกุล

5.ดร.จันทร์เกษม ใจอารีย์

6.นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี

7.นายชุมพล โมฆรัตน์

8.นายณัฐกรณ์ แฉล้มวงศ์วาน

9.นายณัฐดนัย งามประเสริฐ

10.ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์

11.นายธณพิชญ์ เป็กเยียน

12.ดร.ธนพล นามนวล

13.นางสาวนราวัณย์ อาบะ

14.นางสาวนวลหง สีเหลือง

15.นางสาวบุญญาภา เทียนศิริ

16.ดร.พงศธร ปาลี

17.นายพิชญพงศ์ ไกรศาสตรา

18.พระมงคลรัตน์ ไชยเดช

19.นางสาวมธุวัลย์ ศรีคง

20.นายมนัสสวี นกแก้ว

21.ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

22.ผศ.ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์

23.นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

24.นายสรวิชญ์ นาคกล่อม

25.นายสารินทร์ ปวงแก้ว

26.นายสิทธิชัย เพชรสังข์

27.นายสืบพงศ์ ดิษนุ้ย

28.นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์

29.นายอภิรมย์ ก้านขุนทด

30.นายอำนวยพร วินณะโรจน์

31.นายอุโฆษ แปลงประสพโชค