ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 รุ่นที่ 3

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 4

สอบแบบ Online ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00 น. 

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล

D01 กัลยา คำแสน

D02 จอนร์ พัฒนา

D03 จุฬาลักษณ์ ศรีเศษ

D04 ฉัตรกมล ทองทวี

D05 ชลธิชา ขุนจักรสี

D06 ณัฐกานต์ กระแสร์ลาภ

D07 ณัฐณิชา เครือหมื่น

D08 ทศพล สุขไทย

D09 ธนพล ไชยชนะ

D10 ธนวรรณ คำเสน

D11 ธัญพิสิษฐ เกตุวร

D12 นุชจรินทร์ สีทา

D13 ปฎิพัทธ์ กลิ่นด้วง

D14 ปัทมาพร สุขสมบูรณ์

D15 พงศกร การะเกตุ

D16 พรรณนารา คำขุลี

D17 พรรณปพร สว่างเนตร

D18 พิพัฒน์พงษ์ โสวรรณี

D19 พิยดา จิตดำรงค์

D20 ภัททิยา หาไชย

D21 รุ่งนภา ตุ้มทอง

D22 วชิรวิทย์ ดวงดี

D23 วรรณนภา เดชห้าว

D24 วริษฐา ชาตะรูปะ

D25 วัตถาภรณ์ ทิพย์สุวรรณ

D26 ศลิษา ปานเกิด

D27 ศศิพิมพ์ รุ่งรัศมี

D28 ศิริลักษณ์ อ่อนอุทัย

D29 สวัสดิ์ รัตนโคกสูง

D30 สุขวาสนา บุตรประโคน

D31 สุพรรษา มุ่งน้อย

D32 สุวรรณี งามละออ

D33 อธิป อุ่นจิตร์

D34 อนิสา อุ่นละม้าย

D35 อนุกูล สีพราย

D36 อรุณี เผือกเพี้ยน

D37 อาทิตยา วันแก้ว

D38 คฑาวุธ นิจำปา

D39 ชนาภัทร ดีเกตุ

D40 สิริมนต์ เชื้อนุ่น

D41 ชลการต์ แสงงาม

D42 ชุติพันธุ์ ทองเจริญ

D43 ธนบดี เหมือนคิด

D44 ธนพล แจ้งพร

D45 ปรายฟ้า พลภู

D46 พีรภัทร บ่อชน

D47 ภานุพงศ์ นาเจริญ

D48 ภาณุมาศ สินปรุ

D49 สริดา ขมิ้นแก้ว

D50 มานิตา เจริญขุนทด

D51 สุธินี สว่างใส

D52 วศิน เทพโสพรรณ