ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน
อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 รุ่นที่ 3

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3    รุ่นที่ 3

สอบแบบ Online ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00 น. 

เลขที่ ชื่อ สกุล

C01 กนกพร ชูเอื้อ

C02 เกวลี ขาวเรือง

C03 ชฎาภรณ์ พิภพ

C04 ธนภรณ์ ทับทิมแดง

C05 นว บุญญกนก

C06 นัฐภูมิ กองเพ็ง

C07 นัธนันท์ จันทรมณี

C08 เบญจรัตน์ ลักษณะพล

C09 ปัทมาภรณ์ ขุนทอง

C10 ปิยาพัชร ยอดทอง

C11 พิจิตรา ไตรสุธา

C12 ภัครดา นนทสุขิตกุล

C13 ภัทรพล พละพัทธ์

C14 ภานุพงศ์ บุญรักษ์

C15 ภูวเนตร โปดำ

C16 วรวิทย์ อ๋องสกุล

C17 วรากร ธรรมศิริ

C18 วิชกูล เพียรกิจ

C19 วิยะดา โต๊ะดาม

C20 วิลาวัณย์ สะลีมา

C21 ศีรวัต เชิดชูงาม

C22 สิทธิกร เชื้อปรางค์

C23 สุทัตตา ปักกะตา

C24 สุธิดา เนตรทิพย์

C25 อนุวัชร ตันสงวน

C26 อัครพล เขื่อนนอก

C27 อิสริยะ ณรงค์