อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก Internet of things

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก Internet of Things อาจแตกต่างกันไปตามความต้องการและความซับซ้อนของโปรเจค แต่โดยทั่วไป อุปกรณ์หลัก ๆ ที่จำเป็นมีดังนี้¹²:


- บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหัวใจของ IoT โดยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสื่อสารกับเซ็นเซอร์ เครือข่าย และแพลตฟอร์ม IoT บางบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มีการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi หรือ Bluetooth ในตัว เช่น NodeMCU ESP8266 Arduino Uno with Wi-Fi Shield Raspberry Pi Zero W เป็นต้น

- เซ็นเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับรู้สภาวะแวดล้อมหรือข้อมูลต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง เคลื่อนไหว เป็นต้น เซ็นเซอร์ส่งข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพิน Analog หรือ Digital

- เครือข่าย เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังแพลตฟอร์ม IoT หรือผู้ใช้งาน เครือข่ายสามารถเป็นแบบไร้สาย เช่น Wi-Fi Bluetooth ZigBee LoRaWAN เป็นต้น หรือแบบมีสาย เช่น Ethernet USB Serial เป็นต้น

- แพลตฟอร์ม IoT เป็นบริการหรือโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลจาก IoT และให้ผู้ใช้งานสามารถดูและควบคุม IoT ได้ผ่านหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม IoT มีหลายแบบ เช่น Blynk ThingSpeak Firebase AWS IoT Google Cloud IoT เป็นต้น


หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณได้ภาพรวมของอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในการฝึกได้ 😊