การทดสอบ Internet of thing

😊 ในการทดสอบสมรรถนะ IoT (Internet of Things) อาจขึ้นอยู่กับระดับความยากและเป้าหมายของการทดสอบ  หัวข้อที่สำคัญมีดังนี้¹²:

- ความหมายและประโยชน์ของ IoT** เช่น การอธิบาย IoT คืออะไร อุปกรณ์ IoT มีลักษณะอย่างไร และ IoT สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานและการใช้ชีวิตของเราได้อย่างไร

- องค์ประกอบและโครงสร้างของ IoT** เช่น การเข้าใจว่า IoT ประกอบด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ เครือข่าย แพลตฟอร์ม IoT และแอปพลิเคชัน IoT และการทำความเข้าใจถึงหลักการการสื่อสารและการประมวลผลข้อมูลใน IoT

- เทคโนโลยีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ IoT** เช่น การทราบถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สาย เช่น Wi-Fi Bluetooth ZigBee LoRaWAN เป็นต้น และมาตรฐานการสื่อสาร เช่น MQTT CoAP HTTP เป็นต้น

- การป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน IoT** เช่น การทราบถึงความท้าทายและความเสี่ยงที่ IoT เผ Facing with respect to security and privacy issues, such as unauthorized access, data leakage, denial of service attacks, etc. and knowing the methods and techniques to prevent and mitigate them, such as encryption, authentication, authorization, etc.

- การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ IoT** เช่น การทำความเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก IoT และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และการทำความเข้าใจถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IoT ในหลายๆ ด้าน เช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เป็นต้น